This website uses cookies to improve your experience.

Accept Reject Privacy Policy

มูลนิธิรักษ์ป่าน่าน
แคมเปญ “คนรอด...ป่าก็รอด” โปรกอล์ฟระดับโลก กลายเป็นโปรเดินป่า ทิ้งถุงกอล์ฟไปแบกฟืน จับจอบเสียม กินนก กินกบ ใช้ชีวิตอยู่บนภูเขา ที่ห่างไกลของป่าต้นน้ำน่าน เพื่อค้นหาสิ่งที่เป็น “ความหวัง” ที่ช่วยให้คนบนบ้านน้ำจูนมีแรงในการดำรงชีวิต มีสุขภาพดี เพื่ออยู่ร่วมกับป่าและดูแลรักษาป่าของพวกเราทุกคน